Eva Brütsch
[KiGa Reiat]
KiGa Reiat
Derungs Christine

Christine Dünner [KiGa Reiat]
KiGa Reiat
Bolli Isabel
Jana Pfister
Psychomotorik

Helen Richter

Irene Winzeler

4. Klasse d: Deutsch / Mathematik/Geometrie
2. Klasse d: Mathematik/Geometrie / Deutsch
1. Klasse a: Deutsch / flexible Unterrichtslektion / Mathematik/Geometrie
1. Klasse d: Deutsch / Mathematik/Geometrie / flexible Unterrichtslektion